Gratis verzending vanaf € 350.- (zie voorwaarden)Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VAN
SLEEGERS FARM EQUIPMENT HOLLAND B.V.

Gedeponeerd bij K.v.K. te Eindhoven onder nr: 17072028, alsmede bij de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch onder nr: 02.133 d.d. 28-11-
2002.
1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,
overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en
gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de
afwijkingen betrekking hebben.
2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN
1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als
daarin wordt aangegeven, doch worden, in principe, steeds geheel vrijblijvend
gedaan. Zij kunnen door ons binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding
worden herroepen.
2. In geval van opdracht door afnemer zonder voorafgaande aanbieding door ons,
komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen 8 dagen na
ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.
3. In onze aanbiedingen, gidsen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander
reclamemateriaal geven wij de maten, gewichten, technische gegevens en overige
gegevens, zo mede de daarin weergegeven afbeeldingen slechts bij benadering
op, tenzij wij schriftelijk verklaard hebben dat die gegevens exact zijn.
3. PRIJZEN
1. Bij verzendingen in Nederland ter waarde van € 5000,- of meer, gelden de prijzen
“franco huis”. Bij verzendingen in Nederland beneden een waarde van € 5000,-
gelden de prijzen “af magazijn”, terwijl wij bij deze verzendingen tevens
gerechtigd zijn apart administratiekosten in rekening te brengen. Bij
verzendingen naar het buitenland gelden de prijzen “af magazijn”.
2. Onze prijzen worden per stuk, exclusief omzetbelasting en eventuele
invoerrechten genoteerd.
3. In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet inbegrepen:
• Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stucadoors-,
schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard
ook, noch de kosten van aansluiting op het elektriciteitsnet.
• De meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door ons zelf
te behandelen zijn, evenals de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en
takels.
• De levering van brandstof en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water,
elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, evenals voor
eventuele beproeving en in bedrijfstelling.
4. Kosten van verzendingen als expresgoed, postpakket of in het algemeen met een
snellere vervoersgelegenheid dan de normale, zijn te allen tijde voor rekening van
de koper.
5. Wij hebben het recht om, indien na datum van aanbieding, de opdracht of het
bevestigen van de opdracht, de inkoopprijzen, prijzen van hulpmaterialen en
grondstoffen en van lonen, salarissen, sociale- of overheidslasten en degelijke
een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van
koerswijzigingen, ook al geschiedt dit als gevolg van reeds bij de aanbieding,
opdracht of het bevestigen van de opdracht te voorziene omstandigheden, de
prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. LEVERING EN RISICO
1. De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.
Bij overschrijding van de opgegeven termijn zullen wij eerst in verzuim geraken
na schriftelijke ingebrekestelling en een termijn van drie dagen.
2. De afnemer draagt bij levering “af magazijn” de kosten van en het risico voor
aflevering, bezorging, afhalen, opslag en andere werkzaamheden in verband met
de overeenkomst voor de afnemer verricht door ons of in onze opdracht.
5. OMVANG WERKZAAMHEDEN
Alle met ons gesloten overeenkomsten omvatten ook werkzaamheden, leveranties
en uitbestedingen, welke door ons redelijkerwijs nodig mogen worden geoordeeld
om deze overeenkomsten naar behoren uit te voeren. Voor de uitvoering van
meerwerk tot maximaal 10% van het overeengekomen factuurbedrag is geen
nadere toestemming van afnemer vereist.
6. TEKENINGEN / DOCUMENTATIE
1. Wij behouden ons het auteursrecht voor van de bij aanbiedingen verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken
blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet
worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, aan derden worden
getoond, ter hand gesteld, of op andere wijze gebruikt worden.
2. Bij overtreding van het in het vorig lid bepaalde, verbeurt de afnemer zonder
enige ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding
per dag dat de overtreding voortduurt.
7. AFNAMEPLICHT
1. De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke
medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot
afname van de gekochte goederen.
2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien bestelde goederen aan de
afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken.
De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in
verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt, geldt als leveringsdatum der
verkochte goederen.
3. Al onze kosten voortvloeiend uit de afnameweigering komen voor rekening van de
afnemer, zulks onverminderd onze overige rechten ter zake van deze tekortkoming
van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke
vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
8. RECLAME
1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt
door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst
van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op
vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen en dergelijke documenten als juist.
2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der
goederen c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd
hadden kunnen worden, door de afnemer bij ons te zijn ingediend.
3. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee
goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij
eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.
4. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der
facturen schriftelijk te worden ingediend.
9. BETALING
1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de
juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk
worden gefactureerd.
3. De betalingstermijn bedraagt steeds 14 dagen na factuurdatum.
4. Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de
vervaldag een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, onverminderd de
door ons verder toekomende rechten ter zake.
5. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichting van de afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste
van de afnemer. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief,
geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van
€ 50,-, een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te
vorderen.
6. Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons, of op een door ons aan te
wijzen bankrekening in Nederland.
7. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
8. Verrekening is niet toegestaan.
10. VERZUIM
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor
hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de afnemer of
stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de afnemer geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot
schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere)
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts
gerechtigd onmiddellijk voldoening van het door ons toekomende te vorderen.
11. EIGENDOMSVERKLARING
1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van
volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot
levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en
kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet
bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.
2. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de afnemer in verzuim is c.q.
wij goede grond hebben te vrezen dat de afnemer in verzuim zal geraken, kunnen
wij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de goederen onverwijld
terugvorderen. De afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en
gebouwen te betreden. De overeenkomst kan dan door ons zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niet tegenstaande ons recht om
vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.
3. Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren in
ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de
afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van
verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid
in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van
schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van
de betrokken goederen.
12. RETENTIERECHT
Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van de afnemer onder ons hebben, onder ons
te houden totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons, waarmede de
betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te
rechtvaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons
vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij
zelf eigenaar.
13. GARANTIE EN EXONERATIE
1. Wij garanderen de deugdelijkheid van de door ons uitgevoerde werkzaamheden
en van de door ons geleverde goederen gedurende een termijn van één jaar, in die
zin dat, indien in die periode mocht blijken dat er aan de door ons uitgevoerde
werken of aan de door ons geleverde goederen gebreken kleven die het gevolg
zijn van een gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden of van een
materiaalfout, afnemer dan herstel of vervanging van de delen, die defecten
vertonen, kan eisen.
2. Wij zijn niet tot garantie gehouden voor gebreken, welke het gevolg zijn van
slijtage, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, enig na de (op)levering
schade veroorzakend evenement of van door afnemer of derden aangebrachte
veranderingen.
3. Onze garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen, uit de
overeenkomst voortvloeiende, heeft voldaan.
4. De aansprakelijkheid van ons jegens afnemer wegens schade en/of kosten wordt
beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de goederen respectievelijk tot het
bedrag van de tegenprestatie voor de verrichte diensten en wordt uitgesloten voor
schade en/of kosten, die ontstaan zijn ná een periode van één jaar volgende op de
levering van de materialen of het verrichten van de diensten.
5. Onze aansprakelijkheid voor eventuele schade gaat nimmer verder dan onze
leverancier jegens ons erkent.
6. Geen garantie wordt gegeven bij levering van gebruikte goederen en ten aanzien
van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschiften, welke de
overheid inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal
stellen.
7. Indien afnemer een niet door ons uitgewerkt ontwerp voorschrijft, nemen wij
alleen de verantwoordelijkheid op ons voor de juiste montage en voor de
deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks echter niet voor die
onderdelen, waarvoor afnemer een bepaald merk heeft voorgeschreven.
8. Indien wij niet monteren en slechts hulp en/of advies dan wel een richtlijn bij de
montage verstrekken, dan brengt dit niet mede dat wij enige aansprakelijkheid
dragen jegens afnemer of derden wegens schaden en/of kosten, ontstaan door
en/of tijdens deze montage.
14. VRIJWARING
Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade of bij de
uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van
toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaart ons tegen
iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar
mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. ons bedingen.
15. OVERMACHT
Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons, geldt in ieder geval
niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of
tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij
brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen,
waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere
omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan
worden gevergd.
In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging
voor ontbinding.
16. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten en alle andere
industriële en intellectuele eigendomsrechten op al onze producten, waaronder
uitdrukkelijk begrepen computerprogrammatuur en op door ons vervaardigde
en/of ontworpen vormen en gereedschappen berusten bij ons, ook al zijn die op
aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt, zulks tenzij de afnemer zeer
uitdrukkelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij ter zake
rechthebbende wordt of blijft.
2. De afnemer vrijwaart ons voor en stelt ons volledig schadeloos ter zake van
aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van
industriële of intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik door ons van de
door de afnemer ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen of andere gegevens
of tengevolge van opslag of aflevering door ons van de mede volgens die
gegevens vervaardigde goederen.
3. Van computerprogrammatuur wordt slechts het niet-exclusieve gebruiksrecht
geleverd. Het is de afnemer niet toegestaan dit aan derden over te dragen, op
welke wijze dan ook, of dit te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor het
werd geleverd.
17. HOOFDELIJKHEID
Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten,
is ieder van deze (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.
18. GESCHILLENREGELING
Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door het Kantongerecht,
gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen voortvloeiende uit
onze overeenkomsten, zullen beslecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse
van onze vestiging tenzij wij de voorkeur mochten geven aan de bevoegde rechter ter
plaatse van de vestiging van onze relatie.
19. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende
verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.